Így osztották szét a kulturális és sporttámogatásokat

KOMÁROM. Idén összesen 60 ezer eurót osztottak szét a kulturális szervezetek között Komáromban. Az iskolaügyi, kulturális és ifjúságügyi bizottság kilencven kérvényt bírált el pozitívan:

Bíró Lucián n.f., Ul. bisk. Királya 30, Komárno,
vo výške 200,00 eur na sériu kultúrno-kresťanských prednášok,

Capoeira Komárno, Vodná ul. 25/1 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „5. Festival de capoeira“ v Komárne

Anna Doktoriková – CDT Sound & Light, Bubnová 4/16, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „WAKE UP vol. 4“ v Komárne,

Anna Doktoriková – CDT Sound & Light, Bubnová 4/16, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Pokoli és angyali történetek Révkomáromban Vujity Tvrtkóval“,

Collavino production s.r.o., Námestie sv. Rozálie 8, Komárno
vo výške 800,00 eur na hudobno-tanečno-dramatické pásmo súboru Slovenskí rebeli s názvom „Život“,

Cornides István Társaság, Ul. biskupa Királya 30., 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Cornides István természet-tudományi diákverseny“,

Csavar, Občianske združenie, Športová 406, Chotín
vo výške 700,00 eur na podujatie „Meseturné Komáromban“,

Csavar, Občianske združenie, Športová 406, Chotín
vo výške 1 000,00 eur na podporu podujatia „CSAVAR-gó nap“,

Detský kútik Žubrienka – Poronty, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu podujatí v roku 2015,

Dom Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na študentský muzikál SLEČNA LORELINE,

Dom Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie Vianočná kapustnica,

Dychový orchester Veselá Kapela, Lodná 2943/10, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „14. medzinárodný festival dychovej hudby“,

Egy Jobb Komáromért p.t. – Občianske združenie Za lepšie Komárno, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na kultúrnu a charitatívnu činnosť,

Generation C media s.r.o., Iža 445
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „LAKE UP 2015“

Generation C media s.r.o., Iža 445
vo výške 200,00 eur na výstavu fotografií,

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná , Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Komárno v srdci Európy“,

Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na 52. roč. podujatia Jókaiho dni,

Jókaiho dni v Komárne, n.f., Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 500,00 eur na novú produkciu divadelného súboru Gimisz,

Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na 3. rozprávkový maratón „Egyszer volt, hol nem volt“,

Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 900,00 eur na podujatie „Szt. István napi ünnepség“,

Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 700,00 eur na spomienkovú slávnosť z príležitosti 190. výročia narodenia Móra Jókaiho,

Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 200,00 eur na spomienkovú slávnosť z príležitosti 90. výročia narodenia Zoltána Szénássyho,

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom, Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Verejné čítanie z rozhprávok Hansa Christiana Andersena“,

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár Komárom, Ul. Eötvösa 35, Komárno
vo výške 300,00 eur na Letný čitateľský tábor,

Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „VII. ročník Medzinárodnej súťaže Gyulu Beliczayho“,

Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 1 500,00 eur na „Vianočný festival 2015“,

Komárňanský komorný orchester, Letná 12, Komárno
vo výške 800,00 eur na festival koncertov v rámci Komárňanských dní 2015,

Komárno a okolie, n.f., Hradná 1, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na „Medzinárodné majstrovské kurzy komornej hudby“,

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno,
vo výške 500,00 eur na „Varia Theresiana“ Aspekty tereziánskej doby v Uhorskom kráľovstve,

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno,
vo výške 300,00 eur na výstavu „II. svetová vojna v dokumentoch komárňanského archívu“,

Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie Dobré slovo – Jó Szó,

Nadácia Biskupa Királya, Ulica biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 1 000,00 eur a kultúrne a výchovné fórum družobných škôl,

Nagy Tivadar, Malodunajské nábrežie 4, Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie „Jubilejná výstava 60“,

Občianske združenie ART FORT, Nádvorie Európy 38, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na organizovanie hudobno-literárnych večerov,

Občianske združenie Concordia Chorus – Concordia Chorus Polgári Társulás, Komárno
vo výške 1 200,00 eur na slávnostný koncert zboru Concordie príležitosti 35. výročia založenia a 750. výročia mesta Komárna,

Občianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná 28, Komárno
vo výške 500,00 eur na vianočný koncert vážnej hudby komárňanských umelcov,

Občianske združenie Dalafa Polgári Társulás, Kostolná 28, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na multikultúrny festival súčasnej umeleckej tvorby KÚT,

Občianske združenie ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, Komárno – Nová Stráž
vo výške 2 000,00 eur na medzinárodný festival amatérskych divadiel „Ekhósszekéren“,

Občianske združenie ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, Komárno – Nová Stráž
vo výške 400,00 eur na podujatie „Szombati szöszmötölés“

Občianske združenie ÉS Polgári Társulás, Hlavná 34, Komárno – Nová Stráž
vo výške 300,00 eur na podujatie „Költészet napja“

Občianske združenie Fonográf, Ul. gen. Klapku 64, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na folklórny festival FONOGRÁF,

Občianske združenie – Fotoklub Helios, Malodunajské nábr. 4, Komárno
vo výške 800,00 eur na činnosť fotoklubu,

Občianske združenie Franza Lehára, Strážna 2, Komárno – Nová Stráž
vo výške 400,00 eur na podujatie „1. Lehárov Majáles“

Občianske združenie Gaudium, Ul. mieru 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na Adventný koncert komárňanských speváckych zborov,

Občianske združenie Gaudium, Ul. mieru 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „KONTRASZTOK – KONTRASTY“,

Občianske združenie Istvána Széchényiho, Pávia 23/41, Komárno
vo výške 200,00 eur na spomienkový večer Györgya Oláha pri príležitosti 75. výročia jeho narodenia,

Občianske združenie KOR-ZÁR, Zlievarenská 7/1, Komárno
vo výške 300,00 eur na koncert skupiny KOR-ZÁR pre komárňanské základné školy,

Občianske združenie Pentaton, Komenského 4/16, 945 01 Komárno
vo výške 400,00 eur na podporu činnosti tanečného súboru Kisködmön,

Občianske združenie Rév – Rév Polgári Társulás, Dôstojnícky pavilón, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podporu kultúrnych programov v roku 2015,

Občianske združenie „Tri Potoky – Hárompatak“
vo výške 500,00 eur na podporu tanečných domov v roku 2015,

Občianske združenie WELFARE, Ružová 3030/5, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie Noc cintorínov,

Oblastný výbor CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 200,00 eur na sympózium historikov,

Odysea mysle, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na Letný maratón nápadov,

Odysea mysle, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Zázračné Vianoce“,

Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13, Komárno
vo výške 300,00 eur na školskú historickú súťaž Nec arte, nec marte,

Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13, Komárno
vo výške 300,00 eur na vydanie publikácie ” Jókai a jeho rodné mesto”,

Pro Arte Danubií, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 400,00 eur na výstavnú činnosť galérie v roku 2015,

Pro Arte Danubií, Vnútorná okružná 24/10, Komárno
vo výške 400,00 eur na výstavu „A három Preiner“ v Galérii Limes,

Pro museum – Združenie na podporu múzejníckej činnosti v Komárne, Nám. Gen. Klapku 9, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie Noc múzeí a galérií 2015 v Komárne,

Protestanský maďarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku, Elektrárenská 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „V. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor“,

Protestanský maďarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku, Elektrárenská 2, Komárno
vo výške 400,00 eur na projekt celoštátnej výtvarnej výchovy „ALKOTNI JÓ“,

Prvý jazdecký a tradície zachovávajúci spolok – Első Izsai Lovas- és Hagyományőrző Egyesűlet, Iža
vo výške 300,00 eur na podujatie „18. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat“,

Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Deti deťom“,

Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Komárňanské FOTO spektrum“,

Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Kreatívne bez bariér“,

Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, Elektrárenská 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na koncerty pri odhalení busty Lajosa Vassa,

Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvű Iskolaközpont, Király püspök u. 30, Komárom,
vo výške 500,00 eur na oslavy 10. výročia založenia Spojenej cirkevnej školy MARIANUM,

Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvű Iskolaközpont, Király püspök u. 30, Komárom,
vo výške 400,00 eur na predstavenie divadelného súboru školy MEG+,

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Középiskola, Budovateľská ul. 32, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Scrable – turnaj v anglickom jazyku pre SŠ,

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Középiskola, Budovateľská ul. 32, Komárno
vo výške 200,00 eur na maratón v nepretržitom čítaní „V zajatí kníh“,

Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho ul. 2, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na ybudovanie systému javiskovej dekorácie v aule školy,

SZARKALÁB, občianske združenie, Ul. práce 17, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „6. Lovagi kultúra napja“,

Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 700,00 eur na spomienkové podujatie z príležitosti 15. divadelnej sezóny divadelného spolku,

Teátrum, Lipová 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na bronzový odliatok sochy Zlatého muža,

Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 800,00 eur na XXIV. roč. Harmonia Sacra Danubiana,

Základná organizácia CSEMADOK Komárno, Námestie Kossutha 3, Komárno
vo výške 500,00 eur na podporu činnosti Galérie CSEMADOK,

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Kossuthovo námestie 3, Komárno
vo výške 400,00 eur na zabezpečenie rovnošiat členov,

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov, Košická 11/7, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie“3. Medový fesatival ZO SZV“ v Komárne,

Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno
vo výške 300,00 eur na vydanie ročenky z príležitosti osláv 60. výročia založenia školy,

Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno
vo výške 600,00 eur na VIII. roč. „Kaszás Attila Versmondó Fesztivál“,

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „S Odyseou mysle dobývame svet“,

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom,
vo výške 500,00 eur na podujatie „Tarka Délután“,

Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „3. Jesenný deň zdravia s Rozmarinkou“,

Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „21. Borostyán Fesztivál“ v Komárne

Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 300,00 eur na hudobný klub Borostyán v Komárne,

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku – Regionálne pedagogické centrum Komárno
vo výške 300,00 eur na kultúrne podujatia Letnej univerzity Móra Jókaiho,

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku – Regionálne pedagogické centrum Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie „XII. Jókai Mór Vers-és Prózamondó Tábor“,

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku – Regionálne pedagogické centrum Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „XX. Komáromi Pedagógiai Napok“,

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku – Regionálne pedagogické centrum Komárno
vo výške 200,00 eur na slávnostný program z príležitosti 25. výročia založenia zväzu,

Židovská náboženská obec v Komárne
vo výške 500,00 eur na podujatie „Mi is itt vagyunk“.

 

Idén az alábbi sportklubok részesültek városi támogatásban,  229 750 eurót osztottak szét az alábbiak szerint:

Capoeira Komárno 500 eur
Cavaliers Komárno 250 eur
Cykloturistický klub Slobodní pútnici 500 eur
Dievčenský volejbalový klub Komárno 5 500 eur
FALKA o.z. – Mgr. Kacz Gábor 200 eur
ChessKom n.o. 300 eur
Kajak & kanoe klub Komárno 15 000 eur
Karate klub ABC car Komárno 2 000 eur
Klub extrémnych športov Komárno 500 eur
Klub Previs 1 000 eur
Klub turistov Kormorán Komárno 300 eur
Klub Vodného Motorizmu LODIAR 450 eur
Klub vodného póla Komárno 13 050 eur
Klub vodných motoristov KORMORÁN 800 eur
Komárňanský šachový klub 400 eur
Mestský basketbalový klub Komárno 48 000 eur
Občianske združenie SZARKALÁB 200 eur
Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno 3 000 eur
Plavecký oddiel KomKo Komárno 3 000 eur
Slovenská federácia KEMPO 6 850 eur
Slovenský rybársky zväz, MO Komárno, družstvo Tubertini 350 eur
Športový biliardový klub 500 eur
ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK 5 500 eur
ŠSK ROYAL 3 000 eur
TJ Dynamo Nová Stráž 4 600 eur
Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno 600 eur
TJ SPŠ Komárno 500 eur
TJ Step Komárno 3 400 eur
Volejbalový Club Univerzity J. Selyeho Komárno 3 300 eur
Volejbalový klub Spartak Komárno 26 000 eur
Zápasnícky klub Slávia Komárno 800 eur
Zápasnícky klub Spartacus Komárno 5 650 eur
KFC Komárno 72 150 eur
KŠP Poseidon Komárno 500 eur
Tenisový klub Spartak Komárno 1 100 eur

 

Az egyszeri sportrendezvényekre 15 kérvényből 11-et bíráltak el pozitívan (7 750,00 euró):

  1. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,

–       vo výške 300 eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných škôl

–       vo výške 300,00 eur na usporiadanie XI. ročníka basketbalového turnaja Memoriál Eduarda Šeba,

–       vo výške 200,00 eur na dievčenský futbal stredných škôl v rámci 24. roč. Komárňanských dní,

  1. Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvű Iskolaközpont, Király püspök u. 30, Komárom,

vo výške 400,00 eur na súťaž v športovej gymnastike s názvom „Sarlós József Gimnasztikai Verseny“,

  1. Mgr. Erik Ehrenberger, Komárno

–       vo výške 850,00 eur na podporu finálového turnaja 8. ročníka futsalovej ligy,

  1. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno

vo výške 400,00 eur na usporiadanie 5. ročníka Olympijského festivalu detí a mládeže,

  1. Stredná priemyselná škola Komárno, Petőfiho 2, Komárno

vo výške 800 eur na športový deň školy „Memoriál Štefana Baráka“,

  1. ŠK Bike klub Piko, Komárno

–       vo výške 400,00 eur na piko-bike maraton,

  1. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5, Komárno

–       vo výške 800,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“,

–       vo výške 800,00 eur na usporiadanie futbalového stretnutia „Generációk találkozója“,

–       vo výške 400,00 eur na usporiadanie 12 hodinového turnaja vo futbale,

  1. Športový klub KOMI SC, Komárno

vo výške 300,00 eur na vývoj práce športového klubu

  1. Základná škola J. A. Komenského Komárno, Komenského ul. 3, Komárno

vo výške 700,00 eur na podporu podujatia „Trojstretnutie“ – športový turnaj družobných miest v Komárne,

10. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno

vo výške 500,00 eur na podporu rozšírenia športových krúžkov na škole,

11. Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno

vo výške 600,00 eur na vytvorenie vhodných podmienok pre športovú činnosť mládeže vo florbale.

 

 (a listákat a városi hivatal hivatalos anyaga alapján közöltük)

Top